mapa_srbije ECDL Crna Gora

Obrazovanje odraslih po ECDL standardu je obavezno

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je Pravilnikom za sticanje statusa Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) definisalo da se program obuke za rad na računaru i provera savladanosti programa obuke mora realizovati u skladu sa standardom ECDL (Službeni glasnik RS", broj 89 od 27. oktobra 2015.)

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava, uključujući i uslove za obezbeđivanje pristupačnosti nastave i programa za osobe sa invaliditetom, na osnovu kojih druga organizacija može steći status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: JPOA).

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na osnovnu i srednju školu koja realizuje aktivnosti obrazovanja odraslih a u čl.4. je definisano da program obuka za rad na računaru mora biti pripremljen u skladu sa ECDL - Evropskim standardom za poznavanje rada na računaru, kao i da se provera savladanosti programa obuke za rad na računaru realizuje u skladu sa standardom ECDL.

Na ovaj način politika naše zemlje zacrtana približavanjem Evropskoj Uniji dobija konačno jasne okvire i sigurno uporište u domaćem obrazovanju što predstavlja opštu korist za sve učesnike obrazovnog procesa kao i nove mogućnosti participiranja za EU fondove.

EU Fondovi

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.